Zneei tini ovzdu i paralely

V moderní dobì ve vzduchu mohou být zneèi¹»ující látky, jako je prach, pevné èástice a vlákna dramatická pro plicy, také zpùsobit alergické reakce v pøípadì prùniku kù¾í.

Purple Mangosteen

V mnoha prùmyslových procesech se zneèi¹»ující látky uvolòují do atmosféry v konstrukcích prachu a pevných látek. Velmi nízké, klidné èástice a prach, které jsou ve vzduchu, mohou být smrtící pro zdraví v klubu, s nim¾ je musíme odstranit, ne¾ se dostanou do dýchacího systému.

Dùle¾itými zdroji prachu jsou procesy brou¹ení, brou¹ení a zlep¹ování, jako¾ i výroba jemného uhlí v potravináøském a farmaceutickém odvìtví. Zpracování tkanin, studených materiálù a kompozitù je navíc spojeno s uvolòováním prachu a vláken, které mohou být nepøíjemné pro plíce a zpùsobují alergické reakce. Nìkteré prùmyslové odvìtví, které jsou vystaveny pùsobení ¹kodlivých prachù, vy¾adují odsávání prachu atex nebo prachové sbìraèe vyrobené v souladu se smìrnicí EU ATEX. Schválené firmy mají rùzné typy sbìraèù prachu, odsávacích ramen, stejnì jako øe¹ení v oblasti èi¹tìní, sání a filtrace.

Výbu¹ný prach a potenciálnì výbu¹ná atmosféra mohou být v poøadí rùzných pracovi¹».

Proto¾e výbu¹ný prach, který vzniká z nìkterých organických materiálù, syntetických materiálù a kovù, má výbu¹né vlastnosti, musíme vìnovat dostateènou pozornost tomu, abychom zabránili explozi prachu. Evropské spoleèenství zachytilo dvì smìrnice, které obsahují atmosféru výbu¹ného a hoølavého prachu, nazývají se smìrnice ATEX.

Realizace tìchto dvou smìrnic vedla k úèinkùm lep¹í ochrany proti výbuchu - byla nutná dal¹í technická a organizaèní práce. Tím, ¾e zamìstnávají nejlep¹í lékaøe v prùmyslové èásti filtrace vzduchu, spoleènosti vyvíjejí výrobky, které splòují po¾adavky smìrnice ATEX, které splòují v¹echny bezpeènostní normy.

Zaji¹tìní spolupráce se zvlá¹tními státními po¾adavky nebo malými pøedpisy je v oblasti odpovìdnosti místních obchodních organizací a spotøebitelù.