Zemidilcu a zemidilcu s pau alni sazbou

Povinnost vést evidenci prostøednictvím elektronického zaøízení pøi výstavbì registraèní pokladny v roce 2000 a sedmnáctém se bude vztahovat na v¹echny podnikatele, kteøí provádìjí hospodáøskou kampaò a tráví své slu¹né slu¾by i subjektùm bez registrované finanèní èinnosti a na jednorázové farmáøe. ®eleznice ve fiskálních mìnách zaèínají postupnì.

V padesátém roce patnáctého roku zákonodárce zru¹il fotografii hospodáøských subjektù z povinnosti vést elektronické záznamy subjektù, mezi nimi¾ si v¹iml hrubého poru¹ení pøedpisù. Tato poru¹ení byla zpùsobena pøedev¹ím podcenìním skuteèného obratu jejich èinností tak, aby se ve¹ly do rozsahu dvaceti tisíc obratù, jejich¾ úspì¹nost nebyla povinna vést evidenci zbo¾í a slu¾eb prostøednictvím pokladní pokladny a vydáváním pøíjmù. Odvìtví, která nejèastìji dovolila tento druh pochybení, podle ministerstva financí, byly autodílny, diagnostické stanice vozidel, lékaøi, zubní lékaøi, kadeøníci a kantýny provádìné v oblasti vzdìlávacích institucí a tìchto øízených institucí. Zákonodárce rovnì¾ tvrdí, ¾e zaznamenávání obratu od ka¾dého podnikatelského subjektu, který nabízí slu¾by pro práci spotøebitelù bez registrované obchodní èinnosti a pro zemìdìlce s pau¹álními èástkami, bude dùle¾itým krokem ve smyslu zvý¹ení transparentnosti a pøita¾livosti na námìstí a umo¾nìní úèinnìj¹ího výkonu jejich práv pøed spotøebitelským soudem. Spoleènì se ètvrtým bodem pøedmìtného naøízení byly zaøízení poskytující slu¾by pro práci pøi výmìnì pneumatik, technické otázky a konzultace a daòoví poradci, kadeøníci a kosmetologové povinni ihned nainstalovat pokladnu spoleènì s prvním dnem ledna 2000, sedmnáctým rokem. V ostatních pøípadech jsou podnikatelé, na nì¾ se nevztahují zvlá¹tní pøedpisy, èas ve vý¹i dvou mìsícù od pøekroèení limitu dvaceti tisíc zlotých na instalaci pokladny.