Zavazky podniku ve vztahu k zu v roce 2015

Témìø bohatá a technologicky vyspìlá zaøízení se nacházejí v bezprostøední blízkosti, vèetnì vysavaèù atex nebo centrálních prùmyslových vysavaèù vyrobených spoleènì s informacemi atex. Zaji¹tìní bezpeènosti práce, ochrana knihy a funkènosti slu¾by jsou zde na perfektním místì. Nejlep¹í sací a filtraèní výkon byl získán díky pou¾ití vysoce kvalitních slo¾ek, technicky zlep¹oval konstrukci a trvalý pokrok v oblasti filtrace, vakuové techniky a technik èi¹tìní filtrù.

https://neoproduct.eu/cz/goji-cream-efektivni-prirodni-krem-proti-vraskam-proti-znamkam-starnuti/Goji cream Efektivní přírodní krém proti vráskám proti známkám stárnutí

Ve velkém sortimentu najdete nejen malé prùmyslové vysavaèe, ale i komplikované a mnoho originálních strojù pro tøísky a kapaliny, stejnì jako agregáty typu S, které jsou vázány na prùmyslové vysavaèe a vakuové dopravníky.

Odsávání prachu, vysávání, vakuové èi¹tìní a vakuové transporty pomocí odsávacích agregátù o výkonu od 3 do 300 kW s filtraèním organizmem urèité velikosti a v¹emi zákaznickými prvky, které distribuují prach.

Stacionární sací jednotky nasávají v¹echny neèistoty pomocí zabudovaných vysavaèù a ukládají je do nových nádr¾í nebo pøepravních zaøízení. Hromadnì vyrábìné aspekty jsou pøizpùsobeny jednotlivým zále¾itostem.

Jsme pøedchùdcem ve vývoji inovativních mobilních sacích agregátù. Agregáty se pou¾ívají také na pøívìsech nebo nákladních automobilech, stejnì jako optimální zaøízení pro provozní èinnosti podnikù poskytujících úklidové slu¾by pro prùmyslové podniky. Tato zaøízení se pou¾ívají pøi sání vìt¹ího mno¾ství suchého produktu z tlustých míst. Byly vyrobeny podle ADR s pou¾itím výbu¹ného provedení podle ATEX.

Doporuèujeme navrhovat, vytváøet, montovat zaøízení a odpra¹ovat struktury. Vyrábíme zaøízení pro odpra¹ovací stroje, sady pøístrojù a cíle ve v¹ech odvìtvích prùmyslu. Rovnì¾ plánujeme a realizujeme instalace výbu¹ných prachù.