Vypooadani spoleenosti s daoovym uoadem

Ka¾dý daòovník, který prodává zbo¾í finanèním osobám, je odpovìdný za zaznamenávání obratu pomocí pokladny. Tato metoda umo¾òuje uskuteènit vhodné dohody s daòovými úøady. To vyplývá ze zákona a ze zákona je jednoznaèné.

A co úspìch zlomené pokladny?

O takových vìcech je v zásobì tzv. Rezervní hotovost. Není to legální po¾adavek, aby se to pøedkládalo, tak¾e je to dobrý nápad, kdyby o tom nìjaký mana¾er myslel pøedem. V ideálním pøípadì se shroma¾ïuje v druhém typu nouzových situací, které chtìjí opravit správné vybavení. Zákon o DPH v zásadì jasnì stanoví, ¾e pokud není mo¾né vytvoøit registr obratu pomocí rezervního fondu, daòový poplatník by mìl pøestat prodávat. Rezervní fond mù¾e chránit pøed zbyteènými a nepøedvídatelnými pøeru¹eními v oblasti umìní. Je tøeba pøipomenout, ¾e ochota majetku z rezervní pokladny by mìla být oznámena daòovému úøadu, informovat o selhání zaøízení a výmìnì znalostí o náhradním jídle.

Nane¹tìstí, proto¾e se nyní hodnì stalo, vznikl nedostatek pokladny, vèetnì rezervní èástky, s nutností zastavit prodej. Prodej není mo¾né dokonèit a takové úkoly jsou nezákonné a mohou se zavázat k dùsledkùm ve struktuøe vysoké finanèní zátì¾e. Nemluvì o kvalitì, ve které si kupující vy¾ádá pøíslu¹ný pøíjem.

Mìla by být co nejdøíve oznámena o neúspìchu opravárenské slu¾by a fiskálních po¹tovních tiskáren, stejnì jako daòových úøadù o díøe v záznamu o obratu ve fázi opravy zaøízení a samozøejmì o zákaznících s pøeru¹ením prodeje.

Pouze v pøípadì online aukce podnikatel nemusí pøeru¹it na¹e podnikání, ale vy¾aduje nìkolik podmínek - záznamy musí obsahovat pøesné údaje o tom, jakou platbu byla pova¾ována za platbu; platba musí být splnìna prostøednictvím internetu nebo po¹tou. V takovém pøípadì bude mít prodávající - daòový poplatník právo vlo¾it daòovou fakturu.