Vnij i a vnitoni enske genitalie

Colposkopy jsou zaøízení, která se pou¾ívají k hledání vnitøních orgánù ¾en, tj. Vulvy, vagíny, dìlo¾ního èípku a dolní èásti cervikálního kanálu. Jedná se tedy o optické zaøízení, které lze porovnávat s nìèím v cestì mikroskopu. Umo¾òuje gynekologùm vykonávat svou profesi, proto¾e díky tomuto nástroji mohou vy¹etøovat i dospìlé orgány pøi zvìt¹ení dospìlých i s hustou pøesností.

Colposkopy byly prezentovány gynekologii a zku¹enostem ¾enských reprodukèních orgánù v roce tisíc devìt set dvacet páté, od konstruktéra, lékaøe a techniky Hansa Hinselmanna. Je to jen díky tomu, ¾e mù¾eme díky kolposkopu rychleji rozpoznat jistá onemocnìní, která se bìhem bì¾ného vy¹etøení nezaznamená. Colposcope není jen pøibli¾ným nástrojem. Colposcopes mohou mít cervikální segment, èást spodního kanálu, vulva nebo pochvy, aby to pochopili dobøe a nemìli to. V souèasné dobì je lék velmi rozvinutý. Lékaøi se doká¾í vyrovnat s mnoha nemocemi, které byly navíc neudr¾itelné. Nicménì, rakovina je stejná jako u souèasných onemocnìní, pro které lék také nemá ¾ádné úèinné øe¹ení. Zjistila se, ¾e zmìny karcinomu jsou pøíli¹ pozdì. Díky tomu, ¾e máme k dispozici kolposkopy, mù¾eme tuto nevyléèitelnou chorobu uzavøít v tak malém stádiu, ¾e existuje velká ¹ance na její vyléèení. Obvyklé gynekologické vy¹etøení vidí pouze velké, povrchní zmìny. Navrhl gynekology cytologie v bytì detekovat rakovinné buòky, ale pouze v ogromniejszym rakovinných lézí stupeò, jak ji¾ mù¾e být pøíli¹ dlouhá. Statisticky se odborníci domnívají, ¾e cytologie je pouze sedmdesát procent ve formì detekce rakoviny a obvykle v pokroèilej¹ím stádiu. Naopak, kolposkopie vytvoøená lékaøi, která také pou¾ívá zaøízení, jako jsou kolposkopy, doká¾e detekovat zmìny a¾ na devadesát procent. Nejúèinnìj¹í metodou podaøilo a mnohem doporuèil lékaøskými odborníky, je smíchat dvì metody, které umo¾òují prakticky jistìj¹í odhalit ve¹keré zmìny, a to i v nejpøísnìj¹ím fázi svého rùstu, a v dùsledku toho rychlý lékaøe reakce, podávání pøíslu¹ných lékù a velmi rychlou mo¾nost léèit toto o¹klivé onemocnìní.