Vitrani 50

Nesprávná instalace odsávání a centrálního vysávání zpùsobuje vá¾né nebezpeèí výbuchu, proto musí být ka¾dá instalace splnìna v souladu s platnými normami stanovenými v principu ATEX, tzv. "Atex" instalaci.

Identifikace a posouzení rizika výbuchuAbychom si vybrali efektivní metody ochrany zaøízení pøed výbuchem, musíme identifikovat a také rozpoznat její nejcitlivìj¹í body. V souèasném zaøízení provádíme tzv vyhodnocení výbu¹ného rizika v dobì provádìní. Tento materiál vytváøí soubor doporuèení pro spoleènost, která doporuèuje projekt. Po jejich pøizpùsobení programu budou pøipraveny závìreèné hodnocení rizika výbuchu nebo dokument o ochranì proti výbuchu.

CollaMask

Sní¾ení rizika výbuchuV oblasti minimalizace rizika výbuchu se v zaøízeních, která jsou postavena, doporuèují øe¹ení jako jsou antistatické nebo vodivé filtraèní patrony, elektrické a neelektrické zaøízení s certifikátem ATEX, vybavené øídicí a mìøicí zaøízení a uzemnìní.

Minimalizace úèinkù výbuchuZ podstaty situace není mo¾né vylouèit nebezpeèí výbuchu na jednom konci. Proto se v souladu s po¾adavky obou smìrnic ATEX pou¾ívá ochrana proti výbuchu v zaøízeních.

Dodávky prachu a centrálního vysávání jsou dodávány v systému na klíè. To dokazuje, ¾e specialisté pøebírají plnou zodpovìdnost za komplexní implementaci v¹eho od investièních období - od návrhu a¾ po výrobu v¹ech souèástí systému a¾ po montá¾ a uvedení do provozu nového instalovaného zaøízení.

Úspory díky optimalizaciZvlá¹tní dùraz byl kladen na optimalizaci filtraèních zaøízení z hlediska energetické úèinnosti a úèinnosti odstraòování prachu. Tyto úkoly pøiná¹ejí oèekávaný finanèní výsledek a pøedev¹ím pøispívají k ochranì pøírodního prostøedí na¹í zemì.

Efektivní a velmi efektivní zároveòFiltraèní materiál je nejdùle¾itìj¹ím faktorem úèinného, ale pøíznivého pøírodního prvku systému sbìru prachu a centrálního vysávání. Správnì zvolený typ zaruèuje vysokou èistotu vyèi¹tìného vzduchu bez zohlednìní pracovních podmínek. To je dùvod, proè in¾enýøi tuto mo¾nost v¾dy zvolí pro ka¾dou investici.