Staticka zataeka

Statická elektøina je velmi vá¾ná a skuteènì v¹udypøítomná. Její øe¹ení, zejména v pøípadì potenciálnì výbu¹ných atmosfér, vedou kromì výbuchu ik tvorbì jiskry. Ka¾dý rok v Evropì existuje a¾ 400 událostí spojených s elektrostatickými výboji, ale je jim umo¾nìno jedineènì zabránit pou¾ívání jednoduchých nádobí a metod, které jsou bezpeèné a obecnì dostupné.

Pro vypou¹tìní nákladu vyvíjeného a odebíraného v prùbìhu prùmyslu, cisteren, kontejnerù, nádr¾í by mìly být opatøeny elektrostatickým uzemnìním nebo elektrostatickým uzemnìním. Pøilne k poslednímu objektu, aby pou¾il silnou svorku nebo novou kombinaci chránìných potravin s øádnì zvoleným kabelem, který je vhodný pro pøenos elektrického náboje do správného uzemòovacího bodu. Principem je ¹etrné míchání s pùdou, která ve výrobních procesech takových výrobkù, jako jsou laky, pryskyøice, barvy, rozpou¹tìdla a výbu¹niny, pøichází hlavnì do hmoty, ve které prvky zpracování, míchání nebo nádoby pro tyto látky mohou být pokryty mnoha povrchy nebo rzí. Ve smlouvì s vý¹e uvedeným oslabují provádìní terminálù nebo druhé metody uzemnìní pou¾ívané kanceláøemi. Podle smìrnic ATEX musí zemnicí svorky splòovat øadu po¾adavkù, aby mohly být v prostorech ohro¾eny explozí. V normálních provozních podmínkách nemohou být pokryty materiálem, který by vedl k tvorbì jisker.V nebezpeèné atmosféøe s vysokým rizikem vznícení a výbuchu se doporuèuje pravidelná kontrola stavu nástrojù pro uzemnìní. V dùsledku vykoøis»ování, koroze a mechanického po¹kození mù¾e dojít k nesrovnalostem a únikùm systémù, v dùsledku èeho¾ pøestanou provádìt svou hodnotu. Proto je pro zamìstnance i pro jakoukoli rostlinu dùle¾itá hrozba. Díky pokroku v technologii, statickým zemnicím systémùm, které má zabudovaný øídicí systém v úmyslu se rychleji setkat. Existují znaèky a zámky, které zabraòují vznícení.Musíme si uvìdomit, ¾e ve vývoji technologií a práce se v éøe vlivu na rùst tr¾eb a obratu stahuje celá metoda stále silnìj¹ích a efektivnìj¹ích výrobních metod. Zvý¹ený pohyb zpùsobuje pøirozený nárùst hodnoty generovaných elektrostatických nábojù, jejich¾ produktem jsou následné výboje. Je to cvièení èlovìka a síla, která jako nejlep¹í úèinek ohro¾uje bezpeènost jeho.