Smirnice ee 94 62 my

Smìrnice ATEX v na¹em právním øádu byla zavedena 28. èervence 2003. Pøipojuje k datovým produktùm vìci v zónách s nebezpeèím výbuchu. Dotyèné výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky, ne pro bezpeènost, ale i pro zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

V pøípadì ustanovení pøedmìtného normativního aktu je úroveò záruk a ve¹kerá s nimi spojená hodnocení do znaèné míry závislá na ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém daný nástroj bude fungovat.Smìrnice ATEX stanoví pøísné po¾adavky, které musí výrobek splòovat, aby mohl být zaveden do prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Ale jaké zóny to znamená? Pøedev¹ím zde hovoøíme o tì¾bì èerného uhlí, kde hrozí znaèná hrozba výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX má podrobné rozdìlení pøístrojù na síly. Jsou to dva. V poèáteèní skupinì jsou uva¾ována zaøízení, která jsou sdru¾ena v dùlním podzemí a na povrchech, které mohou být ohro¾eny metanem. Druhá èást je omezena na zaøízení, která jsou napojena na jiná místa a která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na umìlá sedací zaøízení v oblastech, kde hrozí nebezpeèí výbuchu metanu / uhlí. V harmonizovaných hodnotách v¹ak mohou být lokalizovány více dlouhodobých po¾adavkù.

Je tøeba mít na pamìti, ¾e nádobí pøijaté do provozu v oblastech s nebezpeèím výbuchu by mìlo být oznaèeno znaèkou CE. Za znaèkou by mìlo následovat identifikaèní èíslo oznámeného subjektu, které by mìlo být pevné, viditelné, trvanlivé a jednoduché.

Notifikující orgán zkoumá celý kontrolní organismus nebo nástroje samotné v zaøízení, aby zajistil soulad se souèasnými návrhy a po¾adavky smìrnice. Je tøeba také pøipomenout, ¾e stávající smìrnice bude nahrazena novou smìrnicí ATEX 2014/34 / EU ze dne 20. dubna 2016.