Slicer zelmer 294 5

Øezání sýra se stává triviální zále¾itostí, ale zku¹enost obchodních asistentù v èasopisech na výrobu sýrù je nìco jiného. Sýry ve vztahu k druhu mají rùznou konzistenci. Jsou tu tvrdé sýry, pro které musíte pou¾ít jen velmi málo energie, ale i velmi jemný sýr, dokonce i na velikost no¾e, a to i v pøípadì, ¾e existuje stejný nù¾ urèený výhradnì pro sýr. Poslední je, ¾e povrch no¾e je ¹pinavý s lepivým sýrem, více øezù je obtí¾nìj¹í øezat pøesné technologie bez po¹kození struktury sýra.

Co pak mohou øe¹it ti, kteøí pracují v obchodì, kteøí ka¾dý den musí opakovanì øezat rùzné druhy sýrù na vysoké plátky pro své zákazníky? Pøedev¹ím musí pou¾ívat dobrý krájeè. Krájeè sýra ma-ga je ovocem velice hodnotný, vhodný pro øezání sýrù v¹eho druhu. Má velmi úspì¹nou èepel, která se tak sma¾e do sýra a øe¾e tenké, jemné plátky, nemá smysl pro konzistenci tohoto sýra. To dokazuje, ¾e tento krájeè ví v krátkém èase, ¾e øezá vìt¹í mno¾ství sýra, ani¾ by musel ka¾dou chvíli otírat povrch listu. To je hodnì cenné tam, kde je tøeba v blízké budoucnosti rozdìlit velké mno¾ství sýru rùzných druhù, tj. Obvykle ve skladech. Jsme v¹ak stále více ochotni kupovat slicer pro jednotlivé domovy, proto¾e vypadá, ¾e jsme velmi rádi, ¾e se budeme zabývat èinnostmi, které jsou nezbytné a které nám potì¹í mnoho potí¾í.

Nyní místo toho, abyste si nakrájeli sýr, mù¾ete dosáhnout svého krájeèe sýra a celý den mù¾ete z celého sýrového domu rozøezat tolik sýrù, ne¾ chcete! Je to silná úspora energie a samotný sýr, proto¾e ten, který je shromá¾dìn ve formì celého bloku, bude mnohem pomalej¹í ne¾ sýr rozøezaný na tenké plátky v obchodì.