Registraeni pokladny pro advokaty 2015

V¹ichni daòoví poplatníci, kteøí jsou povinni zaregistrovat prodej materiálu a pomoci s registraèní pokladnou, si jsou perfektnì vìdomi dobrodru¾ství z posledního, proto¾e je tøeba uèinit mnoho podrobných po¾adavkù na to, aby byla obsluhována diskutovaná zaøízení. Jednou z takových podmínek je nezbytná periodická technická kontrola pokladny. Z èeho pochází a v jakém období by mìlo být provedeno? Co je to daòová pokladna a technická kontrola? O tomhle.

Podle zákona o DPH musí být pokladny podrobeny pravidelným technickým prohlídkám. Po tomto datu byla tato podmínka roz¹íøena. Takovýto pøezkum provádí dobrá slu¾ba. Pøed 1. prosincem 2008 byly technické kontroly registraèních pokladen omezeny na roèní lhùtu. V podstatì platných právních aktù by mìly být registraèní pokladny povinnì kompatibilní s technickým pøezkoumáním ka¾dé dva roky od fiskalizace nebo z tohoto pøezkumu. Úspì¹nì, pokud daòový poplatník nedodr¾í takovou jistotu, mù¾e být pøedmìtem sankcí. To zahrnuje mimo jiné i ulo¾ení pokuty daòovému poplatníkovi za fiskální trestné èiny, proto¾e nepodrobení vystavení pokladny pravidelnému pøezkumu je pou¾íváno jako nesprávné vedení knihy. Takové odùvodnìní pochází z bodu 61 § 3 kkJe událost vyvíjena, v èem má být taková revize zapamatována? Samozøejmì, sledování okam¾iku v tomto pøíkladu nále¾í daòovému poplatníkovi a nikoliv místu. Majitel pokladny novitus delio by mìl informovat slu¾bu o takových potøebách v blí¾ícím se termínu pøezkumu. Pokladní slu¾ba spolu s § 31 odst. 4 naøízení, v podstatì by pokladny mìly provést povinnou technickou kontrolu pokladny v 5-denní sezónì s ¾ádostí.Daòový poplatník by si mìl také vzít na vìdomí, ¾e nedodr¾ení lhùty pro povinné pøezkoumání pokladny vede k nutnosti vrátit daòovou úlevu z úrovnì jejího nákupu. Daòoví poplatníci podléhají tìmto sankcím, které ve stavu tøí let od data zahájení evidence prodeje zbo¾í / slu¾eb neposkytly vèasnou pokladnu pro technickou kontrolu dobrou slu¾bou.Struènì øeèeno, stojí za to pøipomenout, ¾e za dodr¾ení lhùty je odpovìdný pouze u¾ivatel.