Prumyslove kovove stroje

©iroký a nízký prùmysl potøebuje stroje pro výrobu. Stroje mohou být bohaté, ale musí mít jednu spoleènou stranu. Musí mít osvìdèení a být pøijaty Úøadem technické kontroly práce. Tato dvì pøání jsou naprosto nezbytná.Co kdy¾ se certifikace stroje neuskuteènila, kdy¾ jsme jej zakoupili, jako dùkaz poèátku strojního vìku (byl postaven v letech, kdy takové po¾adavky neexistovaly, nebo nám prodávající neposkytl pøíslu¹né osvìdèení?

Pokud nemáme certifikát, mù¾eme jej vzít ze stroje. Na moderním konci musíte najít spoleènost, která pou¾ívá právo dát certifikát. Certifikaci stroje pøedchází podrobná analýza grafù, které máme. K dispozici jsou elektrické, konstrukèní, pneumatické a hydraulické klíèe, které by mìly být dodány s prùvodní dokumentací. Pokud takovou dokumentaci nemáme, bylo by nutné najmout certifikovanou spoleènost, která by znovu vytvoøila schémata (jedna, ale reprodukce my¹lenek bude stra¹nì drahá, tak¾e pokud bychom nìkdy koupili stroj bez schémat, pøemý¹lejme o tom dvakrát. Po analýze dokumentace, pokud neexistují ¾ádné pøeká¾ky, probíhá certifikace.Certifikace strojù, proto existuje pouze první pohyb o mo¾nosti výroby sto procent bezpeèného stroje. Po certifikaci navrhuje vyzvat Úøad technické kontroly ke kontrole. Pokud to Technický dozor umo¾ní, mù¾eme zamìstnancùm umo¾nit práci na stroji. Chceme v¹ak být zárukou, ¾e na¹e organizace je tak bezpeèná, navrhuji, abyste provedli audit malých nebo základních po¾adavkù.Certifikace strojù a audity minimálních po¾adavkù a auditù základních po¾adavkù je smìr èinnosti èasto jednoho z tìchto jmen. Pøi auditu malých po¾adavkù nebo základních po¾adavkù jsou obdobné kontroly vytváøeny v dobì, kdy probíhá certifikace. V¹echny modely a dokumentace výrobce jsou kontrolovány, navíc jsou øízeny pokyny na pracovi¹ti a bezpeènostní øe¹ení. Mnoho spoleèností hraje takový systém, ¾e pokud si v¹imnou nìjakých nedostatkù nebo nedostatkù v nás, navrhnou úpravy a zmìny, které jsou zamìøeny na zlep¹ení bezpeènosti a ochrany zdraví.