Prodejni zaznamy o nakupech

Software enova Trade Book umo¾ní komplexní ekonomické a úèetní slu¾by úøadu v oblasti registrace dokumentù, rezervace tìchto materiálù a pøedkládání informací, jako¾ i aktuální a periodické zprávy.

Hlavní funkce modulu enova. Komerèní pokladní je úèetní evidenci, registraèní doklad o koupi a prodeji DPH, rejstøík dokumentù - KP, KW, Lp a ZSO.Program má celou øadu dokumentù, které se vztahují k dohodám s mu¾i: úrokové poznámky za pozdní platbu v cenì, poplatek za pøipomenutí, potvrzení o zùstatku, pøenosy, a to i elektronické. Software enova byl implementován odborníky.

prohlá¹eníNa základì dokumentù a vyhlá¹ek pou¾itých pro program se automaticky vytváøejí a vydávají dohody o rozpoètu a prohlá¹ení o DPH-7. Systém definovaných filtrù vám umo¾òuje neomezený zpùsob vytváøení výkazù a pøijímání informací vhodných pro pøíjemce za v¹ech okolností finanèního roku. Úètování v systému enova zobrazuje novou generaci softwaru pro v¹echny úèty fungující v rámci skupiny Windows. Díky pou¾itým øe¹ením je my¹lenka velmi náchylná - tudí¾ mo¾nost nezávislého zpracování a pøizpùsobení parametrù programu polským potøebám.

funkceKromì funkcí, které jsou zalo¾eny na v¹ech úèetních principech, má program øadu funkcí, které jsou spojeny s automatizací nahrávání v¹ech dokumentù, opakovaným tiskem opakovaných nebo podnikových operací. Program byl vyvinut se zmínkou o jménech, vedení úètù zalo¾ených na úètovém plánu. Nastavení systému zaruèuje, ¾e je citlivé na návrhy druhého operátora. Byla pøipravena se studií o úèetních, kteøí plánují pou¾ívat ergonomické nástroje IT, které mají v úmyslu pomoci v jejich ka¾dodenní práci, uzavøení mìsíce nebo finanèního roku.

Záznamy o textechV re¾imu jsou zaznamenány záznamy v¹ech typù dokumentù, které závisí na záznamu v plánu úètu. Na registraci dokladù jsou uvedeny faktury s DPH i nové materiály, jako jsou výdaje, mzdy, odpisy, externí osvojení apod. Po provedení dokumentù mohou být automaticky zaslány do slu¾by.