Preventivni vy etoeni ve spoleenosti

Základní preventivní analytické testy by mìly být provádìny jednou roènì, bez ohledu na vìk. Zahrnují jejich morfologii a krevní testy. Je také tøeba prozkoumat hladinu cholesterolu v pøírodì a cukru. Tyto testy slou¾í spousty údajù o tom, ¾e jsou zdravé a pomáhají odhalit onemocnìní ji¾ v poèáteèní fázi. Mìly by být provádìny pravidelnì, bez ohledu na zdravotní a sociální stav tìla.Relevantní údaje o analytickém výzkumuVìdecké prohlídky by mìly být provádìny na prázdném ¾aludku. V poslední den se veèeøe musí nejedl nejpozdìji v 18:00. Pøíli¹ drahé a pozdní jídla zvý¹í hladinu cholesterolu a glukózy v pøírodì. Morfologie je biochemická analýza krve. Jejím produktem je urèit, zda je krevní kompozice dobrá a v tìle není zánìt (indikátor OB informuje o tom.Testování cukru

Test na krevní cukr (glukóza je uveden na posledním, jediném vzorku, který se hraje v morfologii. Správný výsledek je témìø 70-00 mg / dL.Po dokonèení 40 let, kdy je hodnì, je také pravidelné provádìt pravidelný lipidogram. Z toho se mù¾ete dozvìdìt o v¹ech úrovních cholesterolu v pøírodì, také s HDL a LDL, co¾ je snadný a ¹patný cholesterol. To je dnes LDL (¹patný cholesterol je nejzáva¾nìj¹í a hrozí nástup aterosklerózy. Lipidogram také informuje o stavu triglyceridù nebo tukù, které jsou pro mu¾ský cirkulaèní systém velmi tì¾ké (v jednotce je ménì ne¾ 150 mg / dL.Test moèi

Ka¾dý rok stojí za to zkontrolovat moè, co¾ vám umo¾ní kontrolovat ledviny a v¹e v moèovém systému. Je nutné i rentgenové (rentgenové vy¹etøení plic na konci detekce mo¾né tuberkulózy, co¾ se opìt stává velmi nároèným. Ultrazvuk bøi¹ní je také velký, co¾ má za následek, mimo jiné, stav jater, ¾aludku, ¾luèníku, moèového mìchýøe, duodena a pankreatu.