Pokladna snadno pou itelna

Chování vad je lidská vìc. Tyto informace byly rovnì¾ poskytnuty zákonodárcùm, kteøí poskytli daòovým poplatníkùm opravu nesprávnì vydaných prodejních dokladù a pøesto prohlá¹ení, ani¾ by museli nést velké dùsledky. Tato mo¾nost existuje více v pøípadì registrace prodeje v pokladnì. Kdy to vypadá jako opravy u pokladny?

Pøi øe¹ení pøípadu fyzických osob, které nevykonávají finanèní èinnosti a jednorázových zemìdìlcù, je zapotøebí zaznamenat ka¾dou smlouvu v pokladnì a doruèit jí potvrzení. Výnosy jsou vyjádøeny v KPiR na základì pravidelných zpráv. Chyby vznikající pøi vystavování daòových pøíjmù se obvykle týkají: èástky danì z materiálù a pomoci, datum nebo èástka prodeje, poèet zbo¾í nebo slu¾eb. Rovnì¾ se stává, ¾e váleèky do pokladny, na které jsou vyti¹tìny pøíjmy, budou sní¾eny na celkový hlavní a ti¹tìný dùkaz nedobrovolných nákupù. V pøípadì registrace prodeje v pokladnì je velmi tì¾ké a obtí¾né zjistit, ¾e transakce zapsaná na finanèní èástku nebude vrácena nebo zlep¹ena s vyu¾itím výhodných funkcí v posledním jídle. Pro úèely bøezna 2013 nebylo známo, jak by se mìl stát styl, pokud jde o úspì¹nost chyby ve fiskálním úètu. V praxi byly vyvinuty nìkteré mechanismy, jejich¾ podpora byla podpoøena kanceláøemi, ale tyto aktivity byly neoficiální. Od 1. dubna 2013 obsahuje naøízení o registraèních pokladnách ustanovení, která tuto zále¾itost urèují. Od dubna 2013 musí daòoví poplatníci, kteøí registrují prodej s pokladnami, uchovávat dva záznamy - záznamy o výdajích a reklamacích a dùkazy o zjevných chybách. Pøedpisy nestanoví, jak by mìly vypadat, popsat a údaje, které chtìjí v nich najít. Oba jsou upraveny tak, aby opravily prodeje zakoupené v pokladnì, a dal¹í z nich bude potrestán v pøípadì vý¹e uvedeného. Chyby. V okam¾iku zru¹ení dokladu o zaplacení je tøeba zapsat pøíslu¹né údaje do registru chyb, vèetnì: hrubé hodnoty a danì zle zaznamenaného prodeje, struèný popis pøíèiny a mo¾nosti chyb spolu s pùvodním potvrzením.