Pokladna kf02

Podnikatelé provádìjící podnikatelskou kampaò, ve které se zabývají pokladnami, musí splnit mnoho po¾adavkù. Jedním z nich je povinnost mít papírové role s kopiemi pøíjmù po dobu popsanou v øádném naøízení, které bylo v roce 2013 roz¹íøeno.

Do 31. prosince 2012, na základì naøízení ministra financí z roku 2008, platilo pøechodné období, spolu s ním¾ mìly být po dobu dvou let dodr¾ovány kopie pøíjmù. Od poèátku roku 2013 do¹lo ke zmìnì ukládání pøíjmù z pokladny a prodlou¾ení o pìt let. Daòoví poplatníci registrující prodej v pokladnách v roce 2013 by mìli poøídit kopie pøíjmù dokládajících tr¾by za roky 2012 a 2011, pøièem¾ døívìj¹í kopie pøíjmù mohou být trvale znièeny. Musí se v¹ak více starat o to, aby archivované kopie pøíjmù z roku 2013 musely být uchovávány do roku 2018, vzhledem k tomu, ¾e uvedené pìtileté období existuje od konce kalendáøního roku, ve kterém uplyne lhùta pro platbu danì.Proè je uchovávání kopií fiskálních pøíjmù pìt let? Nad lidmi z nedávné doby, ¾e doba omezení daòové povinnosti je jen pìt let.Existuje mnoho obav, ¾e je vhodné archivovat kopie pøíjmù prostøednictvím takové velké scény. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e pìtiletý èas je místem pro správnost daòových vypoøádání. Kopie pøíjmù jsou jediným dokladem, který dokumentuje prodej, jeho hodnotu a daòové sazby.Skuteènost, ¾e zákonodárce sice uvedl urèitou úroveò pro archivaci kopií rolí s pøíjmy, ale neuvedla formu, ve které by mìla být ponechána. Nejlevnìj¹í fiskální pokladny v Krakovì ukládají papírové pøíjmy. & Nbsp; & nbsp; Dra¾¹í s roz¹íøeným modulem mají tendenci archivovat elektronické pøíjmy. Je tøeba také pøipomenout, ¾e ani likvidace finanèní èinnosti v ¾ádném pøípadì nezpro¹»uje podnikatele ze zákonné povinnosti uchovávat kopie pøíjmù z pokladen.