Pokladna 2017 ktera musi mit

V tom se ka¾dý z nás jednou setkal v supermarketech a dal¹ích supermarketech s pokladnami. Právì na nich prodejci poèítají své produkty a dávají nám potvrzení. Èasto v¹ak nevíme, co tento druh hotovosti skuteènì funguje. V zadní èásti lze vìt¹inu výpoètù snadno na kalkulaèce. Proè je pokladna nezbytným zaøízením v mnoha znaèkách a obchodech?

Pokladna je registraèní èástka. Pak je k dispozici elektronické zaøízení, jeho¾ úèelem je zaznamenávat obrat, plus plusové a daòové sazby. Zahrneme jak daò z pøíjmù, tak DPH ve vý¹i danì. Jeho velikost je ovlivnìna maloobchodním prodejem. Na rozdíl od vnìj¹ích úèinkù nìkteré z tìchto pokladen neobsahují fiskální pamì». V¹echna data o nákupu jsou zaznamenána v cizích, øádnì zabezpeèených pamìtich. Fiskální registraèní pokladny mají stále nejvy¹¹í povìst. Dnes zastupují v Polsku, Itálii a Øecku. Takové pokladny mají samostatnou fiskální pamì» s dal¹ími vlastnostmi. Jsou vybaveny jedineèným èíslem. Na konci prodeje se na takovém pokladnì doporuèují vý¹e danì. Existují souèasné èisté a hrubé ceny.

Je také tøeba si uvìdomit, kdo by mìl mít takovou daòovou pokladnu. Pravdìpodobnì to závisí na pøíjmech v¹ech spoleèností nebo soukromých osob. Pokud výnos pøesáhne daný limit, mìli byste investovat do fiskální mìny. Èástku hranice pøedkládá ministerstvo financí. Zároveò existuje urèitá èást zbo¾í, která mù¾e být prodána pouze tehdy, je-li mo¾né vytvoøit takovou pokladnu. To je, mimo jiné, pro alkohol a tabákové výrobky. Po uskuteènìní prodeje má ka¾dý mu¾ v dané pokladnì cíl provést denní daòovou zprávu. Je to nevyhnutelné a pozdìji vydané v povìdomí o pokladnách. Není dùle¾ité je dále mìnit nebo smazat.

Samozøejmì, pokladny jsou stále nejèastìji zamìstnávány v obchodech a supermarketech. Pokud v¹ak provozujeme soukromou firmu a na¹e zisky pøekraèují urèitý limit, mìli bychom investovat do takového elektronického zaøízení. Díky tomu budeme moci plnit spoustu formalit.