Poipravuje kolo na zimu

Jízda na kole je skvìlý sport, který se chystá na pøímé partnery v témìø ka¾dé vìkové kategorii. Vìt¹ina cyklistù pou¾ívat ètyøkolky pouze v rámci jarní jako silný a praktický zpùsob pøístupu do ¹koly a umìní, ale v zimì, s iniciativami obtí¾ných podmínkách na trati, ale radìji z nich podléhají vydání automobilù a veøejné dopravy. & Nbsp; Nicménì dobrou pøípravu na kole a já transformaci podmínky na ulicích, významný úspìch a zábavné jednostopých vozidel za celý rok, nejen v cyklistické sezónì. Co se tedy sami mìli vybavit na silnièním kole bylo teplo v zimním období, navíc?

Vhodné obleèení. Nemyslím na teplý kabát nebo sako, naopak. Jednoduchá kurta zpùsobí, ¾e (zejména pøi pohybu velkého mno¾ství kilometrù na kole na¹e tìlo bude docela docela, a su¹ení potu pod plá¹tìm bude úèinnì poskytovat chlazení tìlu. Nejlep¹ím øe¹ením v tìchto zále¾itostech bude vybavit se termoaktivním prádlem. Jedná se o pøená¹ení pøebyteèné vodní páry a vlhkosti ze známého tìla, a to díky tomu, proè nebudeme mít zku¹enost s namáèením, a tohle nebude mít chlad. Navíc nìkteré termoaktivní spodní prádlo má jakýsi druh membrány, který je utìsnìn, co¾ chrání tìlo pøed chladným vìtrem. Potøebujete a ulo¾te na zimní boty a navíc pár pono¾ek. Osobnì doporuèuji pono¾ky s nejdùle¾itìj¹ím podílem obsahu vlny, tak¾e nebudeme vidìt chlad. Je také vhodné mít cyklistické rukavice. Dobré firmy poskytují dvojvrstvé rukavice: první tøída je pak vodotìsná a zbývající úèinnì zachovává teplo v rukou.Pøíprava motocyklu. Stejnì jako auto, kolo také vy¾aduje speciální zimní vybavení, které nám poskytne praktickou a spolehlivou cestu. Nahoøe jsou zimní pneumatiky a blatníky a navíc v extrémních podmínkách øetìzec. Není také dùle¾ité zapomenout na skuteènost, ¾e v zimì se temnota dostává mnohem rychleji, tak¾e budete potøebovat více osvìtlení a odrazù.

Mám pøíle¾itost, ¾e vý¹e uvedený prùvodce udìlal nerozhodným cyklistùm vìdomí toho, ¾e cyklistická sezóna se nikdy nezastaví s pádem prvního snìhu a pomohla rozhodnout, jaké pøíslu¹enství potøebujeme bezpeènì od posledního zpùsobu dopravy bez ohledu na poèasí. Proto¾e cyklistika není jen zábavná, je to také sport, díky èemu¾ budeme i nadále v poøádku.