Podpa i vlasy

Moje sestra velmi tou¾í po zábave s vlasy, mù¾ete ji hodit po celé hodiny a napsat to. Ona je také zapojena do toho, ¾e pokud chci, aby se celá tváø krásná, mohu udìlat jeden prýmek tucetkrát, poka¾dé, kdy¾ si na nì polo¾í vlasy nebo je pøipínáte svorkami. Velice si cení svých dovedností a dovedností. Její poslední role jako princezna svrabù byla také zábavná a potøebovala perfektní úèes a ¹aty. V hlavním poøádku matka splékla drobné pletené pásky, které se k nim pøipoutaly. Po nìjaké dobì dobøe jedenáctiletá øekla ne, ne a znovu, ani jednou. Budu krásnìj¹í v kudrnatém vlasu ... a zaèalo to. Èas pøetaktování navíc jejich modelování. Vypadala jako aristokratická jako jediná princezna. Ale jak se pak zabývá princezny, pomìrnì rychle zmìnil názor. Nezohledòuje to, ¾e od zahájení natáèení bylo více ne¾ dvì hodiny. Najednou ... úplnì zmìnila koncept a ve svém projevu se objevilo nìkolik dal¹ích, jako je tohle: "Ne, to se mi nelíbí, nepamatuji se na nic o princeznì, o èem je její dcera vzdálená". Zeptala se nového úèesu a postavila si vlasy do konstrukce plnìné koky. Jeliko¾, samozøejmì, jak jsem psal døíve, máme ji¾ zku¹enosti s vytváøením vlasù, a tak zároveò i rychle. Její matka byla na jedné stranì pøesvìdèena z rùzných a dvacet minut.