Po adavku lektora

Práce pøekladatele je nesmírnì dùle¾itá a komplikovaná. Pøedev¹ím byste se mìli postarat o to poslední, èemu vìøí a co je jejím prvním cílem. Pøekladatel, navzdory zdání, nejen pøekládal. Jeho hlavním úkolem je komunikovat s ostatními lidmi, kteøí slou¾í rùzným jazykùm. A» u¾ je prezentuje skrze písma a psaný text nebo je v jednoduché komunikaci, jedná se o zcela jiné vìci. Je v¹ak dùle¾ité být si vìdom situace od té poslední, kterou jednodu¹e komunikuje, zatímco on je prvním koncem své pozice.

V jakém øe¹ení mohou tito lidé komunikovat mezi sebou?Pøedev¹ím to bude prùbì¾ný a ¾ivý trénink se stabilitou. Zadruhé, budou existovat písemné pøeklady, které jsou provádìny bez pøítomnosti komunikujících osob nebo subjektù.

Jde dále o to, ¾e mezi nimi stojí také poznání typù osobních a pøímých pøekladù. Simultánní a konsekutivní interpretace budou nalezeny zde.

Simultánní tlumoèení se bude nazývat soubì¾nì s pøelo¾eným textem. Zároveò je øeè jedné ¾eny také v souèasnosti a èas je vyjádøením pøekladatele. Probíhající posun je jen minimální a jen èas, který tlumoèník potøebuje zachytit obsah øeèových aktù.

Druhou skupinou pøekladù je konsekutivní tlumoèení. A tak konsekutivní interpretace nazýváme ty, které se dìjí "kus po kousku". Øeèník dává èást svého projevu, pak udìlá pauzu pro pøekladatele, aby ho mohl pøelo¾it. Pøekladatel, v období vyjádøení mù¾e dìlat si poznámky, moci mít, to pro mnoho jiných prostøedkù ke kódování co je dùle¾ité s názory. Nejdùle¾itìj¹í je, pokud tato pøedstavení byla zamìøena peèlivì, dobøe a upøednostòovala vìci, význam, význam a neopakovala slova pøesnì.