Odpovidnosti auditora ve spoleenosti s o o

V posledním okam¾iku jsme se v rùzných spoleènostech, na celém území regionu, museli zabývat hrubými úèetními chybami. Vedení firem, tyto chyby se sna¾ily skrýt, co¾ zpùsobilo vá¹eò a rozhoøèení mezi hosty.Na zaèátku úèetních chyb jsme nekupovali mzdu za listopad a v lednu dostanou náhradu.

Je to nepøijatelné, nemám co kupovat kapra ... Nemyslím si, ¾e co organizovat Vánoce vùbec, “øekl jeden ze zamìstnancù novináøùm na¹ich novin.Podnìcuje oheò tím, ¾e v listopadu mana¾eøi samotné spoleènosti slíbili svým zamìstnancùm skuteèné vstupenky, které dosáhly a¾ 20% prùmìrné mìsíèní mzdy. Motivovaní tìmito slovy byli pracovníci po celý mìsíc je¹tì více zapojeni do cílù, které pøipravovali, díky èemu¾ spoleènost dosáhla o 5% vy¹¹ího zisku ne¾ minulý mìsíc.Sliby pøijímání poukázek se v¹ak zastavily ...Na polském námìstí proto není ojedinìlý pøípad, v souèasné sezónì jich bylo mnoho. Nìkteøí zamìstnanci musí své pøíbìhy provádìt v dostateèné vzdálenosti od soudu a v souèasném øízení, aby mohli po¾ádat o od¹kodnìní. Nesledují svùj vlastní pohled ne¾ „jít do války“ s názvem, který je nesolventní.Co si v¹ak myslíte, ¾e se tomuto stylu chyb v budoucnosti vyhnete? Optimální úèetní program mù¾e být u¾iteèný v dne¹ním smyslu. Jedná se tedy o uspoøádání, instalované na poèítaèích, nejen úèetních, ale i re¾isérù. Pøedpokládá pøevzetí v¹ech spojujících se investic a sní¾ení vznikajících rizik. Hra, tato my¹lenka, díky zabudovaným základùm mo¾ností a my¹lenek on-line, neustále optimalizuje èinnost zamìstnancù, kteøí ji pou¾ívají. V pøípadì pøípadu je dùle¾ité pochopit, ¾e pøevody byly vyhrazeny pro nesprávná èísla úètù. Podobný tvar má pøipomenout, co by mìlo být provedeno, aby mìl pøedem stanovený rozvrh.Souèasný program je vyu¾íván v západní Evropì, kde získal velké mno¾ství pøíznivcù. Snadno bezporuchový, díky datùm ulo¾eným ka¾dých deset vteøin v dané my¹lence, neztrácíme výsledky na¹í práce ani bez vypnutí napájení.