Ochrana ivotniho prostoedi univerzita v gdaosku

Problematika dùvìry a pomoci pøi práci v prùmyslu souvisí pøedev¹ím s pomocí pøírodního prostøedí. Pokusme se ukázat, jak EU normalizovala pøedpisy kombinované s prùmyslovou bezpeèností na platformì pøípadové studie - pøípadové studie atex.

Vzhledem k tomu, ¾e velká skupina strojù a nástrojù je pøedávána na stavbu v èernouhelných dolech, kde mù¾e splòovat nebezpeèí výbuchu metanu a uhelného prachu, je v této èinnosti diskutována smìrnice 94/9 / ES, která se vztahuje na tyto oblasti. hrozby.

V bøeznu 1994 pøijaly Evropský parlament a Rada tzv nové øe¹ení 94/9 / ES v situaci, kdy právní pøedpisy èlenských státù týkající se ochranných nástrojù a systémù, které jsou potenciálnì ziskové a které se nazývají smìrnicí atex, jsou regulovány. Pøi provádìní ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy je primárním cílem této smìrnice informací je zajistit hladký tok zbo¾í, který poskytne velkou úroveò ochrany proti výbuchu. Tato smìrnice v¹ak nebyla významným posunem od harmonizaèního oddìlení Evropské skupiny pro ochranu proti výbuchu. Témìø dvacet let by se lidé museli pøizpùsobit nìkolika zásadám takzvaného starý pøístup k volnému obchodu se zbo¾ím, které je ji¾ zahrnuto v zásadì ATEX.

Smìrnice 94/9 / ES se podílela na èinnosti ze dne 1. èervence 2003, která nahradila staré smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS týkající se starého zaøízení pro elektrická zaøízení, která jsou uvedena do provozu na plochách ohro¾ených napadením. a smìrnice 82/130 / EHS, která se týká elektrických datových zaøízení pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu v pozadí plynových dolù. Postupy posuzování shody zalo¾ené na starém pøístupu byly spojeny pouze s elektrickými nástroji, které byly nezbytné pro splnìní v¹ech jasnì definovaných bezpeènostních po¾adavkù. Výzkum ukázal, ¾e elektrická zaøízení jsou zdrojem zapálení pouze uprostøed úspìchu. V kontaktu se souèasností, oznaèený v zásadách starého pøístupu hrozeb pouze elektrické povahy, je témìø dostaèující k dosa¾ení slu¹né úrovnì ochrany, kterou po¾aduje naøízení 100a Øímské smlouvy.