Obchodni oizeni

Správa oblíbených a men¹ích podnikù jistì ¾ít mnohem transparentnìji a efektivnìji díky podpoøe programù Comarch ERP Optima. Tento integrovaný program byl také organizován s vyu¾itím vìdy ve v¹ech oblastech. Zadané moduly - aplikace jsou urèeny pro fakturaci, úèetnictví, správu, operace spojené s ukládáním nebo archivací informací. Je to globální nástroj, který lze pou¾ít v globálních spoleènostech s rùznými obchodními profily.

Optimální on-line program, díky minimálnì roz¹íøenému modulu podporujícímu v¹echny formy úèetnictví, je pøevá¾nì pova¾ován za první systém pøeva¾ující v úèetních kanceláøích. Specifikované moduly úèetního programu Optima jsou v¹ak velmi bì¾né. Aplikace Optima Kadr a Wages umo¾òují ka¾dé osobì dùvìru poskytovat HR a mzdové slu¾by. Díky systematickým aktualizacím probíhá program v souladu se správnými právními normami. Úètovací program prodávaný v rámci spoleènosti Comarch Optima osvobozuje podnikatele od povinnosti neustále sledovat novì zavedené právní pøedpisy.

Program Comarch je vybaven øe¹ením iMed24, které napomáhá obsluze v¹ech zdravotnických zaøízení. Pou¾ívání tohoto zaøízení vy¾aduje zvý¹ení úrovnì poskytovaných zdravotních slu¾eb a pøesto - z obchodního hlediska - lépe pøipravená práce lékaøských spoleèností a v¹ech èástí, které s nimi spolupracují.

Ka¾dý, kdo má zájem se pøiblí¾it tìlu spokojených klientù programu ERP Optima, je vyzván, aby se seznámil s mo¾ností Comarch Optima. Pøed tím, ne¾ budete pokraèovat v rozhodování, stojí také za to ovìøit po¾adavky na program Comarch Optima, co¾ je podmínkou pro jeho dobrou práci.

Vydávání v¹ech typù fakturaèních materiálù je mnohem jednodu¹¹í a mnohem organizovanìj¹í díky softwaru pro fakturaci. Modul Comarch ERP Optima pro faktury je extrémnì intuitivní a snadno pou¾itelný.