Mikroskop medii expert

Kolposkop byl vynalezen Hans Hinselmanna v roce 1920 páté. Pak je aditivum hledat gynekologických, který se oèekává a také klade mikroskop, který je díky vestavìným objektivem umo¾òuje pøíslu¹ným lékaøem pro specifické studium ¾enských reprodukèních orgánù.

Je velmi strukturovaný, aby prozkoumal vulvu, vaginu, dolní hypofýzu dìlo¾ního hrdla a samotný dìlo¾ní hrdlo. Tento nástroj poskytuje krátký èas v systému, proto¾e jen nìkolik minut rozpozná, zda je daný ¾enský orgán vystaven riziku onemocnìní, tj. Ne, zda mají jakékoli neoplastické léze nebo si nejsou jisti svými stopami. Rakovina je dnes nej¹kodlivìj¹í ze v¹ech nemocí. Navzdory pokroku v medicínì v souèasné dobì, není stále snadno léèitelný, pokud je zji¹tìn pøíli¹ pozdì. Kromì standardních gynekologických vy¹etøení, která nejsou v rozsahu raného stadia neoplastických zmìn, se proto upravuje øada dal¹ích testù, jako jsou cytologické dùkazy. Existuje v¹ak studie, která doká¾e detekovat neoplastické zmìny v sedmdesáti procentech. Kolposkopie, která je pøipravena pomocí nástroje zvaného kolposkop, je hodnì dobrá, proto¾e dává více ne¾ devadesát procent nadìje na detekci rakoviny v jejím pùvodním stádiu. Proè je to tak dùle¾ité? Proto¾e pouze v první, nejmen¹í fázi neoplastických lézí, je stoprocentnì vyléèitelná, ale co je to vysoce pokroèilé stadium, tím mlad¹í je ¹ance pacienta na ¾ivot. Vìdci v medicínì a odborník, který se zajímá o problematiku gynekologie a rakoviny ¾enských reprodukèních orgánù, argumentují, ¾e stojí za to kombinovat obì metody výzkumu, tj. Provést cytologické vy¹etøení a vy¹etøení kolposkopem. Je to vlastnì stoprocentní záruka rychlé detekce rakoviny a snadné zaji¹tìní jejího vyléèení. Proto zkoumám alespoò jednou za ètvrtletí.