Leeba deprese

Deprese má silný vliv na vá¹ fyzický a du¹evní vzhled. Skrze to se cítíme pomalí a ospalí, také v nesnázích se spánkem, nemù¾eme se soustøedit, ztratíme na¹e zájmy. Navíc se mohou vyskytnout problémy s motorickou koordinací, bolestmi hlavy a bolesti zad, stejnì jako dal¹ími velmi velkými úèinky somatického onemocnìní. Nepochybuje o tom, ¾e neo¹etøená deprese mù¾e významnì ovlivnit blízké zdraví a dokonce i ¾ivot, tak¾e nyní, v okam¾iku pozorování prvních pøíznakù deprese, informujte psychiatra a zahájte nezbytnou léèbu. Trvání léèby s ohledem na zlep¹ení na¹eho psychofyzického vzhledu a vyléèení depresivních stavù se mù¾e objevit od nìkolika mìsícù a¾ po nìkolik let. Zále¾í na stavu, v jakém jsme pøi¹li ke specialistovi, vstøebávání lékù a systému, v nìm¾ nás ovlivòují a na na¹í vlastní touze zotavit se z nemoci a navázat nový, lep¹í ¾ivot. Jinými slovy - nejen psychotropní léky mají nápad na na¹i depresi. Mù¾eme s ní bojovat sám.Proto je samozøejmì nesmírnì dùle¾ité, vzhledem k tomu, ¾e necítíme ¾ádný zpùsob ¾ivota skrze nemoc, nejsme energie, abychom mohli pou¾ívat jakoukoli práci, a na¹e celková pohoda je daleko od ideálu. Aèkoli v akci deprese, tam opravdu nejsou ¾ádné velké, vzne¹ené cíle, ale uvedení pøed vámi, a co je nejdùle¾itìj¹í, plnìní men¹ích èinností, jejich¾ ¹»astné dokonèení výraznì zvý¹í na¹e pohodlí ¾ivota. Je mo¾né, ¾e kdy¾ se ocitneme v období tì¾ké deprese, máme problémy s vidìním èehokoliv, co nám ale mù¾e dát radost, jen v tom, co mù¾eme být skvìlé. Proto je na zaèátku dùle¾ité, abyste dostali opravdu nízké gesto, jako je omezit se na lidi, které necítíte vùbec. To nezahrnuje výbìr prvního dne akce na velké, bohatì opilé párty. Staèí krátké setkání s osobou blízkou nám, s pøítelem a èlenem rodiny. Sna¾te se dát trochu potì¹ení, které si mají v¹imnout zdravé ¾eny - máte rádi zvíøata? Kupte si, samozøejmì, koèku, psa nebo køeèka. Máte rádi sladkosti? Èokoláda urèitì zmìní vá¹ øez (a to urèitì zvý¹í úroveò endorfinù v mozku, která øíká, ¾e se cítíte ¹»astná.To by platilo i v pøípadì, ¾e byste se starali o pravidelné procházky a bìhem dne jen o malé mno¾ství fyzického cvièení. Výborným lékem bude pøizpùsobení parku a minimálnì 10 minut cvièení, které kromì zvý¹ení úrovnì adrenalinu a probuzení ospalé mysli. Pokuste se zapamatovat si aktivity, ve kterých jste byli nì¾ní a pak se k nim postupnì vraceli. Samozøejmì nikdo nepo¾aduje, abyste se zúèastnili maratonu nebo poøídili fotografii, která vyhraje soutì¾ Word Press Photo. Nepi¹te velké cíle, polo¾ky pro práci s men¹ími aktivitami, jako je ètení zajímavé knihy nebo ¹átek pro pletení. Také nenechávejte, ¾e nejste stejní. Lidé, kteøí chtìjí být ve va¹em zdraví a blízko k tomu, aby se dostali z nemoci, vás obklopují. Nikdo v¹ak nebude èíst va¹i mysl ve formì, tak¾e neoèekávejte, ¾e nìkdo, komu jste se nepøihlásili k ¾ádným chorobám, o nich bude vìdìt. Poznejte své milované a získejte pomoc, kterou vám nabízejí. Øe¹ení z deprese s vlastními hodnotami je jistì nemo¾né. Bude jen tak tì¾ké dùvìøovat jen ¹ancím na farmakologii. Jaký princip je nutný k vyléèení pøíznakù deprese, ale celý proces bude proveden snadno a dokonale, kdy¾ se posti¾ený rozhodne, ¾e se chce dobøe dostat.