Koncepty managementu uep

Software Costomer Relationship Management English je jedním z konceptù øízení. Jedná se o výbìr postupù a také potøebných nástrojù, které se zabývají úkolem správné správy kontaktù s èlovìkem. Jeho smìrem je pøedev¹ím automatizovat a podporovat proces ve zpùsobu organizace klienta.

Tato metoda pøichází do èinnosti organizace v oblastech, jako je marketing, správa, zákaznický servis nebo prodej. Tak¾e øe¹ení je rozhodující lék pøi øízení vztahù s èlovìkem. Implementace by mìla podporovat ka¾dou etapu kontaktu u¾ivatele s ¾eleznicí, tj. Identifikaci potøeb zákazníka, identifikace zákazníka, uzavøení konkrétní transakce a poprodejní servis. Kdy¾ u¾ mluvíme o øízení vztahù s firmou Costomer, mù¾ete se nauèit tøem zpùsobùm tohoto systému, a to interaktivní, operativní a analytický systém.Interaktivní systém crm se nazývá kontaktní centrum nebo komunikace crm. Øídí, aby zvládl v¹echny mo¾né kontaktní kanály èlovìka s urèitou organizací. Tato metoda byla zalo¾ena na call centru.Operaèní systém CRM umo¾òuje shroma¾ïovat a sdílet data o klientech. Tyto informace umo¾òují pøedev¹ím rozsáhlý a plný servis potenciálního kupujícího. Tento systém je oznaèen front office systémem. Zahrnuje tøi funkèní skupiny, jako je marketing, prodej a technická podpora. Celá provozní èást je o získání klienta, dokonèení prodeje a udr¾ování klienta v korporaci.Analytický systém crm trpí analýzou informací o zákaznících. Zabývá se pøedev¹ím segmentací zákazníkù, analýzou poètu, vìrností a analýzou ko¹e.Software CRM je zalo¾en na architektuøe cesty, nazývané zú¾ení.Provádìní, a» u¾ na prodej nebo po mnoho let. Ale v daný den roste jeho osud stále více. Za prvé, je to kvùli lep¹ímu a dostupnìj¹ímu pøístupu k datové jednotce a novìj¹ím technologiím.Struènì øeèeno, software CRM bude do znaèné míry umo¾òovat lep¹í pochopení hodnoty klienta.