In vitro uspi ne pro ktere spoleeni

In vitro oplodnìní se poèítá s pøipojením vajíèka a spermií mimo tìlo ¾eny. Mohou získat páry z léèby in vitro, a» ji¾ jsou vdaná nebo v neformálních vztazích.Indikace in vitro jsou:1. sní¾ené parametry spermatu (bez ohledu na dùvod;2. neschopnost vyvolat ovulaci,3. obstrukce vejcovodù,4. endometrióza,5. selhání za pou¾ití nových metod asistované reprodukce,6. neschopnost urèit pøíèiny neplodnosti.Jednou z nejzdravìj¹ích kliniky neplodnosti v Polsku je in vitro krakowská klinika.Prùbìh léèby je rozdìlen do nìkolika okam¾ikù.První náv¹tìva je normální pro oba partnery, by mìla pøipravit ve¹keré lékaøské záznamy o léèbì neplodnosti. Lékaøský dotazník a vy¹etøení ¾eny jsou provedeny na takovou náv¹tìvu. Mu¾ dostane odkaz na citlivé otázky.Pøi dal¹ích náv¹tìvách lékaø zvolí in vitro fertilizaèní techniku na platformì výsledkù výzkumu. Pokud chce souèasnou situaci, po¾ádá o dal¹í podrobné otázky.V dal¹í vìt¹inì musí ¾ena podstoupit hormonální stimulaci. Úèelem tohoto vynálezu je zvý¹it poèet zralých oocytù. Lékaø objednává ultrazvuk a kontroluje na základì tìchto produktù datum sbìru oocytù pro in vitro fertilizaci.Ve stanoveném èase se pacientka na klinice nedostaví kvùli nedostatku. ®ije v blízkosti okam¾iku v anestezii. A partner hlásí kliniku, aby dodala spermie ve speciálnì pøipraveném místì na klinice.V laboratoøi se shromá¾dí ¹est ze v¹ech oocytù se spermatem. Tímto zpùsobem se vytváøejí embrya.Oplodnìné oocyty se nacházejí v inkubátoru, kde mají pøíznivé podmínky pro rùst.Pro oplodnìní je 1 nebo 2 embrya a jsou umístìny v dìlo¾ní dutinì, abych tam mohl hníst.Po oplodnìní musí pacient dosáhnout klidného ¾ivotního stylu. Doporuèená a sexuální abstinence a¾ do tìhotenských testù. Po 12 dnech se pacient hlásí klinice ve smyslu testù urèujících hladinu HCG, která potvrzuje tìhotenství.