Identifikace nebezpeenosti toluenu

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynù a kapalin v síle úspìchu jsou dokonale rozpoznávány a dokumentovány. Identifikace hrozeb, které pøicházejí z jejich pøítomnosti v prùbìhu práce, je proto velmi populární. Situace se stává mnohem slo¾itìj¹ím v pøípadì pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír z hlediska prachu pøedstavují vá¾né nebezpeèí výbuchu.

Centrální vysavaèe pro prùmyslové vysávání slou¾í k odstranìní usazeného prachu z parketových podlah, plochých ploch a konstrukce nástrojù a hal. Nakonec se zabývá zachováním hygieny ve smyslu práce a to je ochrana pracovníkù a institucí a zaøízení pøed negativním dopadem prachu v souèasném riziku sekundárních výbuchù. V¹echna provozní prùmyslová zaøízení spoleènosti musí provést instalaci v souladu s platnými normami obsa¾enými v direktivì & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- chránit zdraví ¾en a být na místì, kde prach nefunguje.- ochrana organizací a zaøízení proti poruchám v dùsledku pra¹nosti,- ochrana zaøízení a zapisování ¾en proti úèinkùm nekontrolovaného vypuknutí pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e se v procesu vysávání vyskytují hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Událost mù¾e vést ke znièení jednotky pro odpra¹ování i celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny kvalifikovány do ¹koly s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, samotný význam centrálního vysavaèe je sní¾it riziko sekundárního výbuchu tím, ¾e se eliminuje tzv zbytky prachu. Toto øe¹ení na jedné stranì maximalizuje bezpeènost jednotky a po¾ární jednotky, zbytek umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Jediný by mìl vìnovat pozornost skuteènosti, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.