Heisenberguv mikroskop

som-sleeve.eu Somasnelle SleeveSomasnelle Sleeve - Řekněte NE prohýbajícím se ramenům! Seznamte se se zbraněmi, které zpevňují tuto citlivou část těla.

Mikroskop se pou¾ívá k prohlí¾ení malých objektù, které jsou v¾dy neviditelné pouhým okem, nebo k pozorování detailù o men¹ích objektech. V souèasné dobì existuje mnoho typù mikroskopù (akustické, holografické, polarizaèní, stereoskopické i druhé, ale první v tomto pøípadì byl optický mikroskop.

Mikroskopy tohoto druhu pro pozorování vy¹etøovaných pøedmìtù pou¾ívají denní svìtlo a jejich otcové zahrnují syn a otce - Zachariasz Janssen a Hans Janssen - holandský. Postavili první mikroskop kolem roku 1590, jen zvìt¹ovali 10x a nenacházeli ¾ádné vyu¾ití souèasného smyslu. Prùlom v tomto prùmyslu vytvoøil Antoni van Leeuwenhoek, pøipravil dal¹í zpùsob brou¹ení a le¹tìní tenkých èoèek, co¾ ve skuteènosti vedlo k 270násobnému zvìt¹ení. Ve stávající technologii se Holanïan zlep¹il mikroskop, díky èemu¾ dosáhl toho, co se dozvìdìl o biologii a zvý¹il ji. Jeho mikroskopy byly vytvoøeny jinak ne¾ ty velké. Mohou být jednodu¹e pøijaty pro velmi praktické lupy. Leeuwenhoekùv mikroskop byl vyroben pouze z samotného objektivu a testovací pøedmìt byl umístìn oproti èoèce, jeho umístìní bylo dùle¾ité rozhodnout pomocí dvou párù. Samotný pøístroj mìl délku 3 a¾ 4 palce nebo asi 7-10 centimetrù. Druhý prùlom v podobì mikroskopu nastaly, kdy¾ se v nich pou¾ívaly elektrony. První mikroskop tohoto typu - elektronový mikroskop - postavil Ernst Rusk a Maks Knoll v roce 1931 v Berlínì. Samotná køemíková revoluce pøíli¹ uznala pou¾ití elektronových mikroskopù. souèasnì daly pozorování nejmen¹ích struktur bunìèných organel. V roce 1982 byl zhotoven první skenovací tunelovací mikroskop. Jeho otcové byli vìdci Gerd Binning a Heinrich Rohrer se tváøí v Curychu. Díky takovým mikroskopùm se získá trojrozmìrný obraz struktur slo¾ených z atomù. Pak byla vytvoøena øada skupin tohoto mikroskopu, které umo¾nily prohlí¾ení hmoty v nanometrických silách. Moderní výzkumníci tvrdí, ¾e vývoj mikroskopie zahájí vývoj nanotechnologie, která by na¹la uplatnìní a ovlivnila témìø ka¾dou èást ¾ivota.