Gynekologie hlonda wilanow

Gynekologie jde celou cestu. Pro otázku lidského tìla se stále více a více rùznì léèí. Stále ménì ru¹ivé a stále pøesnìj¹í. Záva¾ným problémem sexuálnì sexuálních ¾en je rakovina dìlo¾ního èípku, která v rané fázi detekce je naprosto vyléèitelná.

Pøesto¾e jste si v¹imli ru¹ivých pøíznakù, které mohou být pøíèinou takové nemoci, mìli byste se okam¾itì zaregistrovat u lékaøe na kolposkopu, abyste tuto chorobu vylouèili. Dùsledkem nedostatku záva¾nosti symptomù je rozhodnì øe¹ení dìlohy.

Varikosette

Taková studie je vytvoøena pomocí kolposkopu. Není to nic divného jako mikroskop se spekulem. Spekulum se vlo¾í do vagíny s pravým støedem pro kontrolu pH vagíny. Tento mikroskop umo¾òuje tomuto dosáhnout trojrozmìrný efekt a èiní ztráta je zvìt¹en a¾ desetkrát, tak¾e gynekolog bude moci skuteènì zkoumat stìny pochvy a dìlo¾ního èípku, aby peèlivì posoudila, zda existují nìjaké zmìny. Jeden by mìl mít, ¾e by se mìl pøipravit na hledání. Gynekolog bude pravdìpodobnì instruovat pacienta, jak se chovat pøed vy¹etøením. V první øadì jde o to, ¾e se týden pøed plánovaným studiem vzdálím sexuálních kontaktù a gynekologických vy¹etøení.

®ena, která se probudí kolposkopem, obvykle ¾ije na dal¹í gynekologické ¾idli. Tento test je obvykle nìkolik málo minut. Pokud jsou konce znepokojivé, pak gynekolog mù¾e naøídit odstranìní dìlo¾ní èásti, pak bude nutnost zastavena dobrým stupnìm jakékoliv sexuální aktivity, proto¾e bude bohatá, ¾e pocítí velmi obtí¾né nepohodlí. V tomto nástroji jsou také dùle¾ité ergonomické parametry, proto¾e existuje pracovní nástroj.