Fagor slicer

V¹ichni oceòujeme nástroje a instituce, které nám jakýmkoli zpùsobem pomáhají v práci nebo alespoò zjednodu¹ují na¹i práci. Jedním z takových zaøízení, která napomáhá práci s typem, je kouzelná øezaèka. Dá se øíci, ¾e v té dobì existuje nenahraditelné zaøízení pro stravování, které je nenahraditelné v jakémkoliv provozovnì, v ka¾dém obchodì a více v domácích polích.

Øezání rùzných výrobkùJe tì¾ké si pøedstavit obchod s potravinami, který nemá taková zaøízení. Souèasná generace nekupuje vytu¾ené maso ani sýr na kilogramy, proto¾e není potøeba, proto¾e obchody neustále doporuèují ¹irokou mo¾nost tìchto výsledkù. Tak¾e by bylo zbyteèné kupovat velkou dávku jídla, kdy¾ to bylo v poøadí PRL. 310p magický krájeè poskytne rychlý servis pro velké mno¾ství spotøebitelù shromá¾dìných v podnikání. Bude to øez produkt do symetrických øezù, které vypadají velmi atraktivnì. Slicers je urèen k øezání rùzných potravin. Mù¾ete jej pou¾ít k øezání mìkkých výrobkù, pokud jsou mìkké a dokonce tvrdé nebo suché. V¹echny øezané podle pøání zákazníka, proto¾e zmìna tlou¹»ky øezu je pøesná a velká.

V¹e chce od no¾eÚèinnost øezání závisí na ostrosti no¾e. Krájeè 310p v soukromé konstrukci je ostøí, který zaruèuje ostøení no¾e. Øezací nù¾ je pohánìn motorem ¹nekovými ozubenými koly. Øezací stroj tak úèinnì øe¾e pøedmìt na jednoduché plátky a¾ do tlou¹»ky 16 milimetrù. Zaøízení je u¾iteèné a snadno se pou¾ívá. Pøi øezání není tøeba lisovat krájený potravináøský výrobek, proto¾e pùsobí na mysli gravitace. Pøi øezání staèí posunout krmítkový stùl z rukojeti ke stolu. Nástroj je velmi èistý a pozitivní pro zdraví, proto¾e v¹echny jeho témata, která jsou obeznámená s nakrájenými potravinami, jsou vyrobena z nerezové oceli. To, co nemá schopnost vytváøet rzi na stupních krájeèe. Ka¾dý prvek krájeèe je poji¹tìn proti korozi a pak mù¾e být dùkladnì omyt bez strachu z vlastního zdraví. Udr¾ujte je v èistotì a mo¾nost demontá¾e ladí.