Elektricky krajee chleba

Ka¾dý typ je dokonalý. Ve spoleènosti jsme skupina, která je souèástí obecnì pøijímaného celku. Pøedstavujeme si nìkteré podobnosti, spoleèné názory na druhý typ ¾ivotní sféry, spojujeme toto umìní a historii. Ne v¾dy to znamená, ¾e v¹ichni jsme stejní. Skupina lidí je speciální skupina, která je sbírkou nenapravitelných, zcela individuálních jednotek. Ka¾dá z hodnot má vìt¹í nebo men¹í pøedstavu o celkovém fungování komunity, ka¾dá hlava men¹í nebo vìt¹í by byla u¾iteèná pro zmìnu historie celé skupiny.

Pracovníci jsou sbírkou jednotlivých jednotek, existují v¹ak urèité spoleèné èásti, které lze obecnì definovat jako soubor obecnì uznávaných dobrovolných a provádìcích standardù. Ale co by se mìlo stát v pøípadì, kdy existují lidé, kteøí se rozdìlí do diametrálního centra? Co jsou charakterizovány? Mù¾e být rozdíl v projednávaném pøípadì pova¾ován za pozitivní?

SilvetsSilvets Přírodní síla spalování tuku a potlačení chuti k úspěchu při hubnutí

Lidé, kteøí nemohou splòovat obecnì uznávané hodnoty a jednat ve spoleènosti, jsou definováni jako pánové s poruchami osobnosti. Existuje mnoho zpùsobù, jak popsali výzkumníci osobnostní nepoøádky, tvoøí nìkolik spoleèných charakteristik. Z toho plyne, ¾e ¾eny, které jsou lidmi, budou:

hluboce zakoøenìné a zachované vzorce chování, jejich¾ obrat je snadno nemo¾ný, bez ohledu na to,nízká flexibilita odpovìdí na zajímavé veøejné a individuální situace,extrémní nebo vysoká disproporce u soudu k obecnì pøijatým normám dané kultury,subjektivnì související s majetkem nebo s obtí¾emi v úspìchu ¾ivotních cílù.

Jak vidíte, ka¾dá zmìna v lidské du¹i se vytváøí ve stavu, kdy se èlovìk stane stvoøením, který navrhuje a pí¹e své my¹lenky a v dobì puberty. Tak¾e porucha osob je témìø nemo¾ná v poøadí raného dìtství. Ne v¹echny typy rozdílù ze skupiny znamenají vznik, jsou nyní vytvoøeny poruchy osobnosti. Nicménì pokud nebudou zachránìni, mohou pokraèovat nejen v nedostateèné adaptaci ve spoleènosti, ale také ve velkých dùsledcích, proto¾e to není neobvyklé pro osoby, které nereagují na spáchání zloèinù nebo na vlastní ¾ivot.