Eesani vlasu u kadeonika

Moje sestra miluje hrát si s vlasy, mù¾ete ji mrtvých nìkolik dní a høeben taky. Ona je také opravdu odhodlaná, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo nádhernì, mù¾e si udìlat pìt copánkù, nìkdy pøipravit vysou¹eè vlasù, nebo si to zapne. Miluje ¹kolní produkce nejvíce a vyvíjí se jim. Její nedávná role jako princezna Joke byla také originální a já bych rád dokonalý úèes a obleèení. Zpoèátku maminka zamotala své malé copánky s luky, které se k nim pøipojovaly. Pak ta ú¾asná dívka øekla ne, ne, ne znovu. Bude hezèí èekat v zámcích .... tak to zaèalo. Pùl hodiny øízení a jejich modelování. Vypadala krásnì jako dùle¾itá princezna. Nicménì, jak to je s princeznami, rychle zmìnila názor. Nebýt znepokojen skuteèností, ¾e na zaèátku výroby pøehlídky uplynulo ménì ne¾ dvì hodiny. Neèekanì .... zcela zmìnil nápad, ale ve svém projevu to znìlo trochu jako "nieeee, opravdu nechci, v tom, co si nepamatuju princeznu, co hodnì jí dává". Vynalezla nový úèes, naskládané vlasy v sypké struktuøe koky. Samozøejmì, jak jsme øíkali døíve, nyní máme schopnost ostøíhat si vlasy, tak¾e jsme to udìlali nejrychleji. Její matka z nìjaké strany mì mohla být za pár minut.

Vlasy pro holky