C panilske cyklisticke trasy

Program enova je plán tøídy ERP zamìøený na zvý¹ení efektivity spoleènosti.Díky lep¹ímu stroji a dohledu nad procesy v názvu se sni¾uje neúèinnost vyu¾ívání zdrojù.Program se spou¹tí s nejmodernìj¹ím systémem Microsoft - windows & nbsp; 10.Je také mo¾né jej pou¾ívat na celé øadì mobilních zaøízení. Poèínaje smartphony a dotykovými tabletami.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhraní, spolupráci s na¹imi zákony, know-how v podnikání a snadné aktualizace.Software je pøímá struktura. Ka¾dý modul podporuje daný aspekt obchodních operací. Mimo jiné se jedná o otázky týkající se øízení lidských zdrojù, vypoøádání mzdy, finanèních záznamù, fakturace, vedení skladu, prodeje, inventarizace a vedení úèetnictví.Ka¾dá volba modulù umo¾ní flexibilní pøizpùsobení nabídky podnikatelským zále¾itostem.Spoleènost nabízí tøi nákupní modely:- nákup softwarové licence, která se stává majetkem zákazníka a pomáhá v budoucích aktualizacích. Tato mo¾nost je ideální pro spoleènosti vyu¾ívající leasing.- pronájem softwaru ve formì pøedplatného za nemovitost z vybraných komponent systému.Dokonalá alternativa pro malé a malé firmy.- pronájem systému a infrastruktury, který vytváøí pronájem modulù spoleènì se servery, aktualizacemi a zálohami. Osvìdèenou cestou pro znaèky, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Návrh je stále rozdìlen do tøí funkèních typù.Existují tøi verze - støíbro, zlato a platina.Støíbrná verze je urèena pro prùmìrné firmy s pouze nìkolika pozicemi. Má nízké vlastnosti.Zlatá verze pro malé a malé firmy, které potøebují nìkolik, deset kopií programu. Tato skupina programù umo¾òuje více vìtvení také nabídnout definici funkcí.Platinová verze je urèena pro støední a nároèné spoleènosti.Prodává multitasking a schopnost roz¹iøovat se stejnou funkèností.Pøíklady nákupních cen modulù enova (bez DPH:- enova365 HR mzdy - 1666 PLN (støíbrná verze, 3738 PLN (zlatá verze- enova365 Tax Book - 630 PLN (støíbrná verze- enova365 Obchodní kniha - PLN 2863 (zlatá verze- enova365 Faktury - PLN 266 (støíbrná verze, PLN 613 (zlatá verze

Cenová Enova ve tøídì platina je pøedmìtem individuálního jednání.