Bezpeenost a obrana

Takové pracovní podmínky pøedstavují hrozbu výbuchu, která pøedstavuje velmi vysoké riziko pro zdraví a lidské zdraví. Aby se minimalizovalo riziko hrozné havárie, Evropská unie provedla 30. èervna 2003 smìrnici o ochranì proti výbuchu. V následující èásti pøedstavíme pøípadové studie atex.

Co pøesnì je atex?Pod tajemným znìjící pojem ATEX francouzské atmosféry Ecplosible, le¾í dvì zejména pøíslu¹né smìrnice EU, které øíkají, ¾e ochranu proti výbuchu. Dùle¾ité informace mezi nimi je tedy princip 94/9 / ES - ATEX 100a, který provozuje po¾adavky úvodu k nákupu zaøízení, které bude kontrolovat, zaji¹tìné a regulovány, který dosáhne ¾ivá pou¾ívané pro venkovní pou¾ití s nebezpeèím výbuchu a institucí a zpùsoby kontrol s termínem pou¾ívat v blízkosti výbu¹nin.

Pøiøazením oznaèení CE k materiálu deklaruje výrobce, ¾e tento materiál splòuje v¹echny po¾adavky doprovodných smìrnic, tedy nový pøístup. Aby bylo mo¾né urèit, zda daný produkt splòuje oèekávání smìrnic nového pøístupu a zda na nìj bude kladen znaèka CE, bude provedeno posouzení shody. Smìrnice o novém øe¹ení upravují nebezpeèí, která výrobce musí odhalit a zbavit se pøed uvedením výrobku do provozu.

Druhá smìrnice 1999/92 / ES - ATEX 137 je zase zvlá¹» úèinná z hlediska toho, jak se pracovníci závodu setkávají, kde mohou èelit potenciálnì výbu¹ným oblastem. Její principy jsou zalo¾eny na dùvìøe a ochranì zdraví ka¾dé ¾eny, která pracuje a zùstává v mo¾nostech zón.

Pro koho se trénuje atex?©kolení ATEX je spojeno s ochranou proti výbuchu a smìrnicí ATEX. Jsou urèeny v¹em náv¹tìvníkùm, kteøí se vyvíjejí v potenciálnì výbu¹ných oblastech, vèetnì mana¾erských pracovníkù, technologických pracovníkù a dospìlých, kteøí se zabývají bezpeèností a hygienou funkcí v oblasti umìní. Vedení vedení je dùvodem, který je nezbytný k tomu, aby v hlavním rozsahu splòoval doporuèení standardù PN-EN 60079-17 týkajících se po¾adavkù na zpùsobilost personálu v prostoru Ex. Je tøeba poznamenat, ¾e ¹kolení ATEX není náhradou za ¹kolení s významnou pomocí, která musí být provedena oddìlenì, tak¾e byste si mìli vybrat slu¾by velké spoleènosti, která má komplexní vzdìlávací balíèek.