Andrzej duda znalosti anglickeho jazyka

Konsekutivní tlumoèení mù¾e být známé jako variace simultánního tlumoèení, zatímco ve skuteènosti se jedná o dva zcela odli¹né zpùsoby pøekladu. Konsekutivní tlumoèení poèítá s tím, ¾e tlumoèník vstoupí do øeèi, naslouchá jeho øeèi, a poté, co si sám s poznámkami poradí, pøekládá plnì do individuálního jazyka a simultánní pøeklady probíhají ve zvukovì izolovaných bytech. V souèasné dobì je konsekutivní tlumoèení nahrazováno simultánním tlumoèením, ale stále se jedná o tento typ pøekladu, a to zejména v malých skupinách lidí, na cestách èi více na vysoce specializovaných setkáních.

Jaké jsou znaky postupného tlumoèníka? Mìl by být jedineèný ve své schopnosti vykonávat vlastní povolání. Pøedev¹ím by mìl být extrémnì odolný vùèi stresu. Konsekutivní interpretace jsou o to dùle¾itìj¹í, ¾e hrají zcela ¾ivì, tak¾e èlovìk, který dìlá pøeklady, by mìl opravdu nazývat nervy specifických, nemù¾e vést k vìcem, kdy¾ to jde stra¹nì, proto¾e neexistují ¾ádná slova k pøekladu dané fráze. Souèasnì existuje bezvadná dikce. Aby pøeklad byl zdatný a populární, musí být vyøe¹en ¾enou s dokonalými jazykovými schopnostmi, bez pøeká¾ek øeèi, které naru¹ují pøíjem zprávy.

http://art-bet.pl/czhealthymode/dr-farin-man-ucinne-hubnuti-pilulky/

Mimoto je obzvlá¹tì dùle¾ité poskytnout odpovídající krátkodobou pamì». Je pravda, ¾e pøekladatel mù¾e a dokonce by mìl sledovat poznámky, které mu pomohou vzpomenout si na text mluveného mluvèím, ale nemìní to skuteènost, ¾e poznámky budou obvykle pouze poznámky a ne celé prohlá¹ení øeèníka. Znaky konsekutivního tlumoèníka nejen¾e mají schopnost zapamatovat si slova mluvená ¾enou, ale také schopnost je pøesnì a bez rozpakù pøelo¾it do jiného jazyka. Jak vidíte, bez dobrého krátkodobého názoru je souèasný tlumoèník v umìní zcela neproduktivní. Nyní se uvádí, ¾e nejlep¹í po sobì jdoucí tlumoèníci si pamatují a¾ 10 minut textu. A pro výsledek, který je v podstatì samozøejmý, je tøeba mít na pamìti, ¾e celým pøekladatelem by mìly být jazykové znalosti, znalost slangu a idiomù v rùzných jazycích a také vynikající sly¹ení.