Africke bezpeenostni problemy

Riziko výbuchu ve smyslu práce nebo v jiných populárních místnostech je zále¾itostí, která urèitì není trivializovaná. Stavební zákon vy¾aduje v tìchto místnostech ochranu proti výbuchu a pokud tak neuèiní, mù¾e to být pøíle¾itost vá¾né tragédie. Apartmány s specifickým vystavením hranici výbuchu zahrnují rùzné obchody a prùmyslové haly. V¹echno je tam, ¾e problémem je katastrofa: jsou u¾iteèné hoølavé plyny uchovávané z velkoobjemových válcù, zdroje po¾áru a èasto nedostateèné vìtrání. To v¹e je pro pøípad výbuchu.

Zvlá¹tní opatøení by mìla být provedena v bytech popsaných vý¹e. Pravidelné audity organizace a pravidelné odstraòování v¹ech chyb jsou nesmírnì dùle¾ité. Pokud se jako dùkazy pou¾ijí kartáèe v elektrickém pohonu, bude to v nich velkým jiskøením, nìkolikrát dùle¾itìj¹í ne¾ s vhodnou prací. Patøíme také podrobné ovládání výbuchu v¹ech lahví a nádob obsahujících hoølavé plyny a látky. Vypou¹tìcí válec s výbu¹ným plynem by mohl dostateènì rychle naplnit místnost, aby zpùsobil výbuch. I kdy¾ se plyny nejèastìji musí kombinovat se vzduchem v reálné koncentraci, aby se mohlo vyskytnout výbuch, stále je¹tì není tento problém podceòován.

Dal¹í vìc v bezpeènosti je pou¾ití speciálních svítidel a pøitom svìtelných spínaèù. Ka¾dé osvìtlení osvìtlení zpùsobuje, ¾e jiskra pøe¹la do spínaèe, co¾ vede ke zvý¹ení spotøeby proudu lampy v poètu jejích funkcí. To také vyplývá z ¾árovky, kdy¾ jsou také záøivky. Taková jiskra je docela dost na to, aby vyvolala výbuch za pøítomnosti hoølavého plynu. Pou¾ití speciálních svítidel a spínaèù odolných proti explozi výraznì sni¾uje toto riziko, ale v¾dy nejdùle¾itìj¹í je bezpeèné skladování alkoholu, hoølavých a výbu¹ných látek.